Üzenet:

OK
Bejelentkezés/Regisztráció X


Belépés facebookos azonosítóval
ELFEJELTETTEM A JELSZAVAMAT

REGISZTRÁCIÓ

Kártyás fizetés szolgáltatója

Cib Bank

Elfogadott kártyák

Mastercard Visa Visa Electron Maestro
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

NEWTONES NONPROFIT KFT. www.creativeselector.hu FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

*1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK * 1.1. „Szabályzat”: a Szolgáltató által üzemeltetett www.creativeselector.hu internetes portál szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó feltételeket tartalmazza és kötelező mind a regisztrációval rendelkező, illetve a regisztrációval nem rendelkező személyek részére;

1.2. „Weboldal”: a Szolgáltató által üzemeltetett www.creativeselector.hu internetes portál,

1.3. „Szolgáltató”: Newtones Nonprofit Kft. (1056 Bp. Váci u. 70.);

1.4. „Látogató”: a Weboldal látogatója;

1.5. „Ötletgazda”: azok a regisztrációval rendelkező személyek, akik Projektek megvalósítása érdekében igénybe veszik a Weboldal szolgáltatásait, és a Weboldalon szerzői jogi védelmet élvező tartalmak felhasználására engedélyt adnak Szolgáltatónak.

1.6. „Támogató”: az adott projekt támogatója.

1.7. „Felhasználó”: bármely személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi.

1.8. „Projekt”: az ötletgazda által a Weboldalra feltöltött olyan termék, vagy szolgáltatási ötlet, amelynek megvalósítását az Ötletgazda közösségi források gyűjtésével óhajtja megvalósítani.

1.9. „Szerződés”: a Felhasználó és Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás, amely tartalmát tekintve a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének egyedi feltételeit és adatait tartalmazza.

1.10. „Értékelés”: a Támogatóknak és a Látogatóknak nyújtott szolgáltatás, amely lehetőséget biztosít arra, hogy véleményt nyilváníthassanak a Projektekről;

1.11. „VillámMeló”: a VillámMeló 1 órás, online vagy offline végezhető kreatív feladatot jelent;

1.12. „Megbízó”: az a Felhasználó, amely VillámMeló-t rak fel a Weboldalra;

1.13. „Munkavállaló”: a ;

Az a Felhasználó, aki elvállalja, hogy megoldja a VillámMeló által rögzített feladatot. A Munkavállaló az elvállalt feladat megoldását önkéntes munka vagy közösségi szolgálat keretében teszi.

1.14. „Önkéntes munka”: az önkéntes munka, olyan formális és nem formális vagy informális tevékenység, amelyet az emberek szabad akaratukból, egyéni választásuk és motivációjuk alapján, pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végeznek (forrás: Európa Tanács) ;

1.15. „Közösségi szolgálat”: a „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.";

1.16. „Ptk”: a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;

1.17. „Szjt”: a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény;

1.18. „Elkertv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény;

2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. Jelen Szabályzat tartalmazza a Szolgáltató és a Weboldalt használó harmadik személyek között létrejött jogviszonyokban a felek jogait és kötelezettségeit.

2.2. A Weboldal bizonyos szolgáltatásai kizárólag 18. életévüket betöltött személyek részére érhetőek el. A Szolgáltató önkényesen megtagadhatja a szolgáltatást bárkitől és bármikor megváltoztathatja a regisztráláshoz szükséges feltételeket.

2.2.1. A weboldalon projektet csak 18. életévét betöltött személy indíthat. Ezalól kivétel a szülő vagy hozzátartozója által kezelt projekt lehet, ahol a 18. életévét be nem töltött személy a projektgazda, azonban a szülő vagy a gyermek hozzátartozója kezeli a projekt által gyűjtött pénzadományt.

2.2.2. A Weboldalon gyűjtő projektek kártyás fizetéssel történő támogatása csak 18. életévüket betöltött személyek végezhetik

2.2.3. Megbízóként (mivel itt is szükség van kártyás fizetésre) csak 18. életévét betöltött személy tölthet fel VillámMelót a Weboldarla.

2.2. A Weboldal bizonyos szolgáltatásai kizárólag 18. életévüket betöltött személyek részére érhetőek el. A Szolgáltató önkényesen megtagadhatja a szolgáltatást bárkitől és bármikor megváltoztathatja a regisztráláshoz szükséges feltételeket.

2.2. A Weboldal bizonyos szolgáltatásai kizárólag 18. életévüket betöltött személyek részére érhetőek el. A Szolgáltató önkényesen megtagadhatja a szolgáltatást bárkitől és bármikor megváltoztathatja a regisztráláshoz szükséges feltételeket.

2.3. Projektek feltöltése a Weboldalra a jelen Szabályzat alapján történik.

2.4. A Szolgáltató kizárólag közvetítő tevékenységet végez az Ötletgazdák és a Támogatók között, és nem tartozik felelősséggel az közöttük létrejött ügyletekért.

2.5. A Támogatók részéről az Ötletgazdáknak megfizetett támogatás nem jelent megvalósítási kötelezettséget az Ötletgazda részére. A Támogató a Projektek ütemezését, megvalósítását nem befolyásolhatja.

2.6. A Szabályzat szerinti jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. Felek mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést elfogadják az értesítések hivatalos formájának, visszaigazolás, projekt módosítás, stb. eseteiben. Az így közvetített információk tárolása mindkét fél felelőssége. Ezen változásokról, hibákról a feleknek lehetőségeikhez mérten minél hamarabb értesítenie kell egymást. Az Ötletgazdák postacím, illetve e-mail cím változásából és szolgáltatóik (postai, internet szolgáltatás) érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő következményekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. A Weboldal egyes szolgáltatásai kizárólag díjfizetés ellenében, vehetőek igénybe. Az Ötletgazdának kötelező rendelkezésre bocsátani az alábbi adatokat: Ötletgazda neve, bankszámlaszáma, az aláírásra Ötletgazda képviselő(k) neve, aláírása, az igényelt megjelenés dátuma, a Projekt megnevezése, a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége, illetve minden egyéb, a Szolgáltató által kért adatot, amennyiben ez a szolgáltatáshoz szükséges.

3.1.1. Feltöltés

3.1.1.1. A feltöltéshez regisztráció szükséges a Weboldalon. A Szolgáltató és az Ötletgazda között az Ötletgazda Projektjének a Weboldalon lehívásra hozzáférhetővé tételére szolgáló Szerződés (amennyiben a 3.1. szerinti adatok rendelkezésre állnak) határozott időre jön létre attól a naptól kezdődően, amikor Ötletgazda a Weboldalon felhasználásra felajánlja Szolgáltatónak a Projektet és az ajánlatot Szolgáltató elfogadja, addig a napig, amíg Szolgáltató a Projektet lehívásra hozzáférhetővé teszi. A Projekt lehívásra hozzáférhetővé tételére kizárólag a Szerződés létrejötte után kerülhet sor.

3.1.1.2. Ötletgazda tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak jogában áll visszautasítani, illetve megszüntetni olyan Projektek hozzáférhetővé tételét, amelyek sértik a hatályos jogszabályokat

3.1.1.2.1. a Projekt tartalma a közerkölcsbe ütközik, vagy egyéb okból kifogásolható, vagy tartalmuk nem egyeztethető össze Szolgáltató vagy a Weboldal szellemiségével, profiljával;

3.1.1.2.2. a Projekt tartalma a Szolgáltató érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértené,

3.1.1.2.3. a hozzáférés technikai vagy terjedelmi okokból nem teljesíthető,

3.1.1.2.4. Projekt tartalma az Szjt. rendelkezéseibe ütközik

3.1.1.2.5. a Projekt harmadik személy személyiségi jogait sérti;

3.1.1.2.6. a Projekt felhasználását harmadik személy joga akadályozza vagy korlátozza;

3.1.1.2.7. a lehívásra hozzáférhetővé tétel jelen Szabályzat rendelkezéseit sértené.

3.1.2.3. A 3.1.1.2. pontban megjelölt esetekben a Szolgáltató még abban az esetben sem köteles szolgáltatást teljesíteni, ha a Szerződés már létrejött. Az Ötletgazda ezzel kapcsolatban semmiféle kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

3.1.2.4. A Szolgáltató a Projekt közzétételének feltételéül szabhatja, hogy a Ötletgazda szerezze be az eljáró hatóság, illetve bíróság jogerős határozatát, illetve a szerzői jogi jogosult nyilatkozatát arról, hogy a Projekt annak közzététele esetén nem ütközne az Szjt. rendelkezéseibe. Ebben az esetben a fenti dokumentumok átadásáig a Szolgáltató még abban az esetben sem köteles közzétenni a Projektet, ha a Szerződés már létrejött. A Ötletgazda ezzel kapcsolatban semmiféle kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

3.1.2.5. A Szolgáltató a Ötletgazdától a szolgáltatás teljesítéséhez kapott minden dokumentumot, adatot, illetve a Szerződések adatait a teljes védelmi idő lejártáig megőrzi.

3.1.2.6. A Ötletgazda a Szolgáltató részére az alábbi, területi korlátozás nélküli felhasználási jogokat biztosítja a teljes védelmi időre:

3.1.2.6.1. Kizárólagos, jogot arra, hogy Szolgáltató a Projektet lehívásra hozzáférhetővé tétel útján a nyilvánossághoz közvetítse;

3.1.2.6.2. Kizárólagos jogot arra, hogy Szolgáltató a Projektet terjessze;

3.1.2.7.3. Nem kizárólagos jogot arra, hogy a Szolgáltató a Projekt tartalmát elektronikus eszközök segítségével tárolja;

3.1.2.8. Ötletgazda hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Szolgáltatónak a 3.1.2.6. szerint biztosított felhasználási jogokat Szolgáltató harmadik személyek részére is átengedje.

3.1.2.9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon az általa meghatározott helyen harmadik személyek hirdetését, illetve saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb rövid tartalmat (pl. ajánló) helyezze el, vagy a Támogatókat népszerűsítse.

3.1.2.10. Ötletgazda vállalja, hogy a Projekt megvalósulását követően, legkésőbb 2. hónapon belül tájékoztatást ad Szolgáltatónak a projekt előrehaladásáról. A tájékoztatás felhasználására a jelen Ászf-ben a Projektek tartalmának felhasználására vonatkozó rendelkezések vonatkoznak.

4. SZAVATOSSÁG

4.1. A Ötletgazda szavatolja, hogy a jelen Szabályzat 3.1.1. pontja szerint a Szolgáltatónak felhasználásra átadott Projektek tartalma nem ütközik jogszabályba, különösen nem az Szjt. rendelkezéseibe, továbbá nem sérti harmadik személy személyiségi jogait (beleértve a védjegy, adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást korlátozza, vagy megakadályozza, különösen nem áll fenn rajta harmadik személy szerzői- és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat megadták.

4.2. Amennyiben Ötletgazda a jelen Szabályzatban vállalt szavatosságvállalásait megszegi, illetve kijelentései utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató irányába, ha harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel (hatósági bírság stb.) lép fel a Szolgáltatóval szemben. Ezen kötelezettség vonatkozik a hibás, vagy jogszabályba ütköző Projektek tartalmának kijavításának, helyreigazításának megjelentetéséből, vagy más okból bekövetkező kár megfizetésére is.

4.3. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert, és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e kibővült, illetve megváltozott felhasználási módokra is kiterjed.

5. DÍJAZÁS, KEDVEZMÉNYEK, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

5.1. Feltöltés

5.1.2. Szolgáltatót a Projektek Weboldalon lehívásra való hozzáférhetővé tételéért díjazás illeti meg. A fizetési lehetőségek módját a Szolgáltató a Weboldalon tünteti fel p>

5.1.3. A díj összege a Projektek által ténylegesen összegyűlt támogatások összegének 10%, azaz 10 százaléka. Jelen díj tartalmazza a CIB Bank által levont kárttya tranzakciós költésgeket is (3%)

5.1.3. A projektek megvalósítására és a Weboldal üzemeltetésére befolyt támogatás és díjak, pénzadomány fromájában kerülnek elszámolásra.

5.1.4. Munkavállaló a VillámMeló megoldását önkéntes munka vagy közösségi szolgálat keretében teszi. Ezért Munkvállaló nem részesül külön díjazásban. Azonban Megbízó által VilláMeló formájában felkínált pézadomány a Munkavállaló általa Weboldalon meghatározott projektet támogatja.

5.2 VillámMeló Feltöltés

5.1.2. A VillámMeló feltöltésének díja 1000 Forint. Ezt az összeget Megbízó a feltöltés jóváhagyása előtt köteles megfizetni. A megbízási díj pénzadomány formájában történik, amellyel Megbízó a Weboldalon gyűjtő projektek megvalósításához járul hozzá. Tehát a VillámMeló megbízását Megbízó adományként teszi a Weboldalon gyűjtő projektek támogatására.

5.1.3. Amennyiben a Megbízó Elfogadja a VillámMeló megoldását, abban az esetben az általa megfizetett 1 000 forintos pénzadomány, a Munkavállaló által meghatározott projektet támogatja.

5.3. Projektekből befolyó díjazás megfizetése

5.3.2. A Támogatóktól érkező összes bejövő forrás a Szolgáltató által az Ötletgazdák részére biztosított letéti számlára kerül. A Szolgáltató a befolyó összegekből nem részesedik, kizárólag a szolgáltatási díjakat és a kártyatranzakciós költségeket vonhatja le az Ötletgazdáknak járó forrásokból.

5.3.3. A tárgyidőszak elszámolása alapján Ötletgazda Projektjéből járó díjak összege a kártyatranzakciós díjak levonását követően -a projekt gyűjtési időszakának lejárását követő 30 napon belü-l átutalásra kerül Ötletgazda részére az általa Szolgáltatónak e célból megadott bankszámlaszámra.

5.3.4. Szolgáltató minden esetben fenntartja a kompenzáció jogát az olyan szolgáltatásainak összegére nézve, amelyeket a Ötletgazda még nem fizetett meg a részére.

6. REKLAMÁCIÓ

6.1. Ha egy Projekt teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és a Ötletgazda a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását a jelen Szabályzatban rögzített határidőben közölte Szolgáltatóval, Ötletgazda az alábbi sorrendben:

6.1.2. a tartalom kijavítását kérni, vagy amennyiben ez nem lehetséges

6.1.3. árkedvezményt kérni, illetve

6.1.4. az arányos díj visszafizetését kérni.

7. ADATVÉDELEM

7.1. Azon adatokat, melyeket a Ötletgazdák a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan bocsátanak Szolgáltató rendelkezésére, Szolgáltató csak adatvédelmi törvény, illetve a felek között létrejött szerződés rendelkezésének megfelelően használhatja fel.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, így például, de nem kizárólagosan az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazásokért vagy programokért.

8.2. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

**8.3. Szerzői és szellemi tulajdon** 8.3.1. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

8.3.2. A VillámMeló megoldásaként létrejött szellemi termék tulajdon joga teljes mértékben Megbízót illeti.

8.4. Amennyiben bármely személy a saját weboldalán a Weboldalra, vagy annak bármelyik elemére mutató linket (hiperhivatkozást) kíván elhelyezni, azt eltérő egyedi megállapodás hiányában a következő módon teheti meg:

„Creative Selector logó www.creativeselector.hu aloldal közvetlen deep linkje”

8.5. A Weboldal tartalmának a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben haladéktalanul jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

8.6. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható.

8.7. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen túl Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

8.8. Az „Értékelés” szolgáltatás a Felhasználók véleménynyilvánításán alapul és nem tükrözi a Szolgáltató véleményét. A sorrend kialakulásából adódó esetleges károkért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, de fenntartja a lehetőséget arra, hogy az adott véleményt minden további intézkedés nélkül törölje.

8.9. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott személy tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Vásárlók, vagy a Látogatók, illetve Ötletgazdák által okozott, vagy egyébként a magatartásukkal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

8.10. Amennyiben a Felhasználók, vagy az Ötletgazdák magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, úgy Szolgáltató törölheti ezen személyek regisztrációját, továbbá a fentiek kötelesek minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót bármely jogellenes magatartásuk miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy törölje, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy bármely egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

9.2. Szerződést kötő felek, a megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó károkért felek anyagi felelősséggel tartoznak.

9.3. Felek törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék.

9.4. Ha Szolgáltató valamely, jelen Szabályzatban meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról Szolgáltató lemondott. A fentiekben a Szolgáltató részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján a Szolgáltató rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát.

Jelen Szabályzat rendelkezései 2012. január hó 18. napjától visszavonásig, illetve módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A Szabályzat rendelkezéseinek megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a Szerződéseken, illetve a mintaszerződéseken a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.creativeselector.hu weboldalon, www.creativeselector.hu/felhasznalasifeltetelek címen kerül közzétételre.

Budapest, 2012. január 18.
Vissza